REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN CITY STUDIO BODY & FITNESS

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

1.2. CITY STUDIO BODY & FITNESS świadczy usługi na podstawie zakupionych usług oraz umów o świadczenie usług na czas określony, limitowany w zależności od rodzaju zawartej umowy.

1.3. CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo zmiany oferty, cennika, godzin i ilości zajęć, zmiany prowadzących.

2. Sprawy organizacyjne

2.1. CITY STUDIO BODY & FITNESS jest otwarte w dni poniedziałku do czwartku w godzinach 6.30 – 24.00, piątki 6.30 – 22.00, w soboty 08.00 – 18.00, niedziele 09.00 – 16.00. Zajęcia fitness (trwają 55 min. każde) według grafiku dostępnego w CITY STUDIO BODY & FITNESS i na stronie www.city-studio.eu

2.2. W Święta m.in.: Wielkanocne, Boże Ciało, 1 Listopada, Święta Bożego Narodzenia, oraz 1 dzień Nowego Roku zastrzega CITY STUDIO BODY & FITNESS sobie prawo zmiany godzin otwarcia.

2.3. CITY STUDIO BODY & FITNESS może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji i na stronie www.city-studio.eu

2.4. W pomieszczeniach CITY STUDIO BODY & FITNESS obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania alkoholu, środków odurzających i narkotyków oraz przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

2.5. Klienci mają prawo do korzystania z usług CITY STUDIO BODY & FITNESS w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług zgodnie z aktualnym cennikiem, z jednokrotnym wejściem na siłownię w ciągu dnia.

2.6. Klientem CITY STUDIO BODY & FITNESS może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat – tylko i wyłącznie za pisemną zgodą swojego opiekuna prawnego. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać w obiekcie pod opieką rodzica lub opiekuna/trenera.

2.7. Osoby korzystające z usług CITY STUDIO BODY & FITNESS są zobowiązane do uprzedniego wypełnienia kwestionariusza osobowego na naszej stronie www.

2.8. Klienci CITY STUDIO BODY & FITNESS są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w obiekcie oraz niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z usług. W przypadku łamania tej zasady CITY STUDIO BODY & FITNESS ma prawo zażądać opuszczenia obiektu, a po pisemnym ostrzeżeniu, gdy sytuacja się powtórzy rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia i odmówić prawa wstępu w przyszłości.

2.9. Z pomieszczeń i urządzeń CITY STUDIO BODY & FITNESS Klient ma obowiązek korzystać tylko i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, instrukcjami obsługi, w sposób wskazany przez instruktorów i pracowników obiektu.

2.10. Niezwłocznie po przyjściu do CITY STUDIO BODY & FITNESS, Klient jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.

2.11. Zmienione ubranie przechowywane jest w szafce zamykanej na klucz, który Klient otrzymuje w recepcji. CITY STUDIO BODY & FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.

2.12. Klient zobowiązany jest do zwrotu kluczyka, w przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50 zł na rzecz Klubu.

2.13. Klient jest zobowiązany opuścić CITY STUDIO BODY & FITNESS najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł za każde kolejne 15 min.

2.14. Za zniszczenia majątku CITY STUDIO BODY & FITNESS spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową, w wysokości oszacowanej straty.

2.16. CITY STUDIO BODY & FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klienci są zobowiązani do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

2.17. Klient korzysta z usług CITY STUDIO BODY & FITNESS na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem obiektu roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z tych usług, chyba że zostało to spowodowane przez CITY STUDIO BODY & FITNESS lub jego personel w sposób zawiniony.

2.19. CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do udostępniania usług po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji przez Klienta. W przypadku niedokonania wcześniejszej rezerwacji usługa może być niedostępna.

2.20. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje Członkom Klubu CITY STUDIO BODY & FITNESS posiadającym aktualne karnety, które wcześniej rezerwowały miejsce w grupie.

2.21. Brak anulacji lub anulacja zarezerwowanego miejsca w grupie później aniżeli cztery godziny przed zajęciami, skutkuje pomniejszeniem karnetu o jedne zajęcia lub o jeden dzień. Kilkukrotne nie anulowanie rezerwacji, spowoduje brak możliwości zapisu na zajęcia przez okres trzech miesięcy.

2.22. CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności.

2.23. CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż 3 os.

2.25. Na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz ćwiczenia z trenerem lub instruktorem nie będącym członkiem zespołu CITY STUDIO BODY & FITNESS. Wyjątek stanowią instruktorzy, którzy posiadają zgodę managera klubu.

3. Płatności i zobowiązania

3.1. Klienci, którzy podpisują z CITY STUDIO BODY & FITNESS długoterminowe umowy o świadczenie usług na czas określony (karnety na siłownię, karnety na zajęcia fitness i inne karnety) są zobowiązani do wnoszenia miesięcznych wpłat, w ilości odpowiadającej miesiącom, na jakie umowa została zawarta. Opłata za kolejny miesiąc musi być uiszczona przed końcem ważności bieżącego karnetu. Opłata wniesiona po tym terminie, skutkuje utratą nieopłaconych dni. Niekorzystanie w tym czasie z usług CITY STUDIO BODY & FITNESS nie zwalnia Klienta z wnoszenia wpłat miesięcznych.

3.2. Wpłaty mogą być wnoszone gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem. Osoby dokonujące płatności przelewem zobowiązane są każdorazowo do poinformowania CITY STUDIO BODY & FITNESS o tym fakcie e-mailem na adres: biuro@city-studio.eu Wiadomość musi zawierać: nazwisko, imię i numer Klienta oraz rodzaj karnetu, którego dotyczy wpłata.

3.3. Klient ma prawo wystąpić o zawieszenie karnetu lub rozwiązanie umowy w przypadku:

- choroby, ciąży lub niezdolności ruchowej, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim,

- utraty pracy potwierdzonej stosownym dokumentem

- bez podawania przyczyny zawieszenia, na okres maksymalnie jednego tygodnia w ciągu jednego roku kalendarzowego lub jednego miesiąca w przypadku umów na czas nieokreślony

3.4. W przypadku rozwiązania umowy Klient, który dokonał płatności z góry za pół roku bądź rok, przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane usługi.

3.5. Klub jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Klienta do obiektu, w przypadku gdy nie uregulował on wpłaty, co jest jednoznaczne z brakiem posiadania aktualnego karnetu.

3.6. Karta członkowska oraz karnet są imienne, przypisany tylko jednej osobie, bez możliwości przekazywania osobom trzecim.

4. Postanowienia końcowe

4.1. CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, które podawać będzie do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w recepcji obiektu oraz umieszczenie na stronie www.city-studio.com.pl. Klienci zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.

4.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory dotyczące świadczonych usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Klubu.O NAS:


Masz pytania? Dzwoń, pisz...


prawa

792 408 408

prawa

biuro@city-studio.eu


lub skorzystaj z naszego

prawa formularza kontaktowego

AKTUALNOŚCI     O NAS     CENNIK     OFERTA     KONTAKT    

CITY STUDIO BODY & FITNESS
pl. Komuny Paryskiej 5A (Dom Technika), 90-007 Łódź
tel. 792 408 408, e-mail: biuro@city-studio.eu

HONORUJEMY KARTY:

honorujemy

honorujemy

honorujemy

PROJEKT I WYKONANIE:

grafico

Przejdź do drugiego studia