REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN CITY STUDIO BODY & FITNESS

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin jest regulaminem w  rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i  określa prawa oraz obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a  także wszystkich innych osób przebywających na  terenie klubu.

1.2 CITY STUDIO BODY & FITNESS świadczy usługi na  podstawie zakupionych usług oraz umów o  świadczenie usług na  czas określony, limitowany w  zależności od  rodzaju zawartej umowy.

1.3 CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo zmiany oferty, cennika, godzin i  ilości zajęć, zmiany oraz prowadzących.

  1. Sprawy organizacyjne

2.1 CITY STUDIO BODY & FITNESS jest otwarte w  dni od poniedziałku do  czwartku w  godzinach 6.30 – 23.00, piątki 6.30 – 22.00, w  soboty 08.00 – 16.00, niedziele 09.00 – 14.00. Zajęcia fitness (trwają 55 min. każde) według grafiku dostępnego w  CITY STUDIO BODY & FITNESS i  na  stronie www.city-studio.eu

2.2 W Święta m.in.: Wielkanocne, Boże Ciało, 1 Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku zastrzega CITY STUDIO BODY & FITNESS sobie prawo zmiany godzin otwarcia.

2.3 CITY STUDIO BODY & FITNESS może być zamknięty na  czas konieczny do  przeprowadzenia niezbędnych remontów. W  sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o  tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w  Recepcji i  na  stronie www.city-studio.eu

2.4 W pomieszczeniach CITY STUDIO BODY & FITNESS obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania alkoholu, środków odurzających i  narkotyków oraz przychodzenia w  stanie nietrzeźwym, w  stanie odurzenia lub pod  wpływem narkotyków.

2.5 Klienci mają prawo do  korzystania z  usług CITY STUDIO BODY & FITNESS w  zakresie posiadanych uprawnień klubowych i  wykupionej kategorii usług zgodnie z  aktualnym cennikiem.

2.6 Klientem CITY STUDIO BODY & FITNESS może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do  czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat – tylko i  wyłącznie za  pisemną zgodą swojego opiekuna prawnego. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać w  obiekcie pod  opieką rodzica lub opiekuna/trenera.

2.7 Członkostwo w Klubie jest imienne i nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.

2.8 Osoby korzystające z  usług CITY STUDIO BODY & FITNESS są zobowiązane do  uprzedniego wypełnienia kwestionariusza osobowego na  naszej stronie www.

2.9 Klienci CITY STUDIO BODY & FITNESS są zobowiązani do  nienaruszenia spokoju i  porządku w  obiekcie oraz niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z  usług. W  przypadku łamania tej zasady CITY STUDIO BODY & FITNESS ma prawo zażądać opuszczenia obiektu, a  po  pisemnym ostrzeżeniu, gdy sytuacja się powtórzy rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia i  odmówić prawa wstępu w  przyszłości.

2.10 Z pomieszczeń i  urządzeń CITY STUDIO BODY & FITNESS Klient ma obowiązek korzystać tylko i  wyłącznie zgodnie z  ich przeznaczeniem, instrukcjami obsługi, w  sposób wskazany przez instruktorów i  pracowników obiektu.

2.11 Niezwłocznie po  przyjściu do  CITY STUDIO BODY & FITNESS, Klient jest zobowiązany do  zmiany w  szatni ubioru i  obuwia. W  pomieszczeniach przeznaczonych do  wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i  ubiór sportowy.

2.12 Zmienione ubranie przechowywane jest w  szafce zamykanej na  klucz, który Klient otrzymuje w  recepcji. CITY STUDIO BODY & FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za  rzeczy umieszczone poza przeznaczonymi do  tego celu szafkami.

2.13 Klient zobowiązany jest do  zwrotu kluczyka. W  przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka należy wpłacić 50,00 zł na  rzecz Klubu.

2.14 Klient jest zobowiązany opuścić CITY STUDIO BODY & FITNESS najpóźniej z  nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest opłata w  wysokości 20,00 zł za  każde kolejne 15 min

2.15 Za zniszczenia majątku CITY STUDIO BODY & FITNESS spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową, w  wysokości oszacowanej straty.

2.16 CITY STUDIO BODY & FITNESS nie ponosi odpowiedzialności za  pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w  trakcie ćwiczeń. Klienci są zobowiązani do  dostosowania intensywności i  rodzaju ćwiczeń do  swojego stanu zdrowia i  aktualnej kondycji fizycznej.

2.17 Klient korzysta z  usług CITY STUDIO BODY & FITNESS na  własną odpowiedzialność i  nie może zgłaszać pod  adresem obiektu roszczeń z  tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w  związku z  korzystaniem z  tych usług, chyba że zostało to spowodowane przez CITY STUDIO BODY & FITNESS lub jego personel, w  sposób zawiniony.

2.18 CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do  udostępniania usług po  dokonaniu wcześniejszej rezerwacji przez Klienta. W  przypadku niedokonania wcześniejszej rezerwacji usługa może być niedostępna.

2.19 Ze względu na  ograniczoną liczbę miejsc na  zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje Członkom Klubu CITY STUDIO BODY & FITNESS posiadającym aktualne karnety, które wcześniej rezerwowały miejsce w  grupie.

2.20 Brak anulacji lub anulacja zarezerwowanego miejsca w  grupie później aniżeli cztery godziny przed zajęciami, skutkuje pomniejszeniem karnetu o  jedne zajęcia lub o  jeden dzień. Kilkukrotne nie anulowanie rezerwacji spowoduje brak możliwości zapisu na  zajęcia przez okres trzech miesięcy.

2.21 CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do  zawieszenia zajęć oraz usług w  terminach wynikających z  przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności.

2.22 CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do  odwołania zajęć grupowych w  przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie mniejsza niż 3 os.

2.23 Na terenie obiektu obowiązuje absolutny zakaz ćwiczenia z  trenerem lub instruktorem nie będącym członkiem zespołu CITY STUDIO BODY & FITNESS. Wyjątek stanowią instruktorzy, którzy posiadają zgodę właściciela klubu.

2.24 Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Klubu mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie publikowane na stronie internetowej Klubu lub w portalach społecznościowych. Członek Klubu musi wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku.

2.25 Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, że w budynku Klubu zainstalowany jest system monitoringu. System monitoringu zarządzany jest przez CITY STUDIO BODY & FITNESS. Zapisy monitoringu wykorzystywane są wyłącznie w celach wewnętrznych CITY STUDIO BODY & FITNESS (utrwalenia okoliczności wypadku lub kradzieży). Zapisy systemu monitoringu przekazywane są wyłącznie uprawnionym ustawowo podmiotom (np. Policji) na ich wyraźne i uzasadnione żądanie. Dostęp do zapisów monitoringu posiada wyłącznie administrator systemu monitoringu oraz właściciel klubu. Zapisy monitoringu przechowywane są przez okres od pięciu do dwudziestu jeden dni, po którego upływie są nieodwracalnie usuwane. Członek Klubu ma prawo zapoznać się z zapisami monitoringu obejmującymi jego wizerunek. W tym celu zgłasza odpowiednie żądanie CITY STUDIO BODY & FITNESS. Udostępnienie zapisu monitoringu następuje w terminie czternastu dni od zgłoszenia żądania w sposób, który uniemożliwia identyfikację innych osób, których wizerunki utrwalone zostały przez system monitoringu.

  1. Płatności i  zobowiązania

3.1. Klienci, którzy podpisują z  CITY STUDIO BODY & FITNESS długoterminowe umowy o  świadczenie usług na  czas określony (karnety na  siłownię, karnety na  zajęcia fitness i  inne karnety) są zobowiązani do  wnoszenia miesięcznych wpłat, w  ilości odpowiadającej miesiącom, na  jakie umowa została zawarta. Opłata za  kolejny miesiąc musi być uiszczona przed końcem ważności bieżącego karnetu. Opłata wniesiona po  tym terminie, skutkuje utratą nieopłaconych dni. Niekorzystanie w  tym czasie z  usług CITY STUDIO BODY & FITNESS nie zwalnia Klienta z  wnoszenia wpłat miesięcznych.

3.2. Wpłaty mogą być wnoszone gotówką, kartą płatniczą bądź przelewem. Osoby dokonujące płatności przelewem zobowiązane są każdorazowo do  poinformowania CITY STUDIO BODY & FITNESS o  tym fakcie e-mailem na  adres: biuro@city-studio.eu. Wiadomość musi zawierać: nazwisko, imię i  numer Klienta oraz rodzaj karnetu, którego dotyczy wpłata.

3.3. Klient ma prawo wystąpić o  zawieszenie karnetu lub rozwiązanie umowy w  przypadku: choroby, ciąży lub niezdolności ruchowej, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim; utraty pracy potwierdzonej stosownym dokumentem; bez podawania przyczyny zawieszenia, na  okres maksymalnie jednego tygodnia w  ciągu jednego roku kalendarzowego lub jednego miesiąca w  przypadku umów na  czas nieokreślony

3.4. W przypadku rozwiązania umowy Klient, który dokonał płatności z  góry za  pół roku bądź rok, przysługuje zwrot pieniędzy za  niewykorzystane usługi.

3.5. Klub jest uprawniony do  odmowy wpuszczenia Klienta do  obiektu, w  przypadku gdy nie uregulował on wpłaty, co jest jednoznaczne z  brakiem posiadania aktualnego karnetu.

3.6. Karta członkowska oraz karnet są imienne, przypisany tylko jednej osobie, bez możliwości przekazywania osobom trzecim.

  1. Dane osobowe

4.1. Administratorem Danych Osobowych Członków Klubu jest CITY STUDIO BODY & FITNESS Maciej Niedźwiedź z siedzibą w Łodzi (90-007 Łódź) przy ulicy Plac Komuny Paryskiej 5a, NIP: 732-131-61-01,

4.2. Dane osobowe Członków Klubu przetwarzane są w celu zawierania umów oraz realizacji oferowanych przez Klub usług, a także w celach marketingowych i badania opinii publicznej (o ile Członek Klubu wyraził na to zgodę).

4.3. Każdy Członek Klubu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez Klub CITY STUDIO BODY & FITNESS.

4.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta na stronie www.city-studio.eu, zawarcia umowy długoterminowej oraz świadczenia usług przez Klub.

  1. Reklamacje

5.1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Klub, Członek Klubu albo inna osoba korzystająca z usług Klubu może złożyć w formie pisemnej w recepcji Klubu lub pocztą na adres, korespondencyjny ul. Plac Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź.

5.2. Klub rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania.

5.3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany przez zgłaszającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. Postanowienia końcowe

6.1. CITY STUDIO BODY & FITNESS zastrzega sobie prawo do  wprowadzenia zmian w  niniejszym Regulaminie, które podawać będzie do  wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w  recepcji obiektu oraz umieszczenie na  stronie www.city-studio.eu. Klienci zobowiązani są do  czytania bieżących informacji i  ogłoszeń oraz dostosowywania się do  nich.

6.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory dotyczące świadczonych usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Klubu.

O NAS:


Masz pytania? Dzwoń, pisz...


prawa

792 408 408

prawa

biuro@city-studio.eu


lub skorzystaj z naszego

prawa formularza kontaktowego

AKTUALNOŚCI     O NAS     CENNIK     OFERTA     KONTAKT    

CITY STUDIO BODY & FITNESS
pl. Komuny Paryskiej 5A (Dom Technika), 90-007 Łódź
tel. 792 408 408, e-mail: biuro@city-studio.eu

HONORUJEMY KARTY:

honorujemy

honorujemy

honorujemy

PROJEKT I WYKONANIE:

grafico

Przejdź do drugiego studia